Betuwespoorlijn

Vanaf de start van het project in 1997 werd een groot deel van Nederland omgewoeld om de aanleg van de Betuwespoorlijn te realiseren. Een 160 km lange goederenspoorlijn van de Maasvlakte bij Rotterdam naar de grens met Duitsland met als doel de Rotterdamse haven via het spoor met het Ruhrgebied te verbinden. Hier sluit de route aan op het Duitse spoorwegnet. Aan Duitse zijde zou het zogenaamde Derde Spoor aangelegd worden. Volgens planning had die verlenging in 2003 gereed moeten zijn. Een nieuwe planning gaat uit van 2026. Tot moment van oplevering wordt een deel van de goederentreinen over de Betuweroute omgeleid via de Brabantroute en de IJsselroute.
De route draagt de naam Betuweroute omdat een groot van het traject door de Betuwe loopt. Voor de Liemers is vooral de uiteindelijk gerealiseerde tunnel bij Angeren – Groessen onder het Pannerdensch Kanaal een belangrijk wapenfeit geworden.

Pannerdens Kanaal

Bij het graven van het Pannerdens Kanaal in 1707 was het oostelijk deel van de Overbetuwe afgesneden. Tussen de oude Neder-Rijnloop en het Pannerdens Kanaal ontstond het Gelders Eiland. Dat bleef nog een eeuw bij de Betuwe horen, maar toen het gebied in 1818 opnieuw werd ingedeeld, kwamen Pannerden, Herwen en Aerdt onder het Hoofdschoutambt (Kanton) Zevenaar te vallen. Sindsdien horen ze dus bestuurlijk onder de Liemers.

Vistrap gemaal Kandia

Vanuit het Pannerdens Kanaal zwemmen ze via de vispassage naar het Rijnstrangengebied om er te paaien. De vistrap is een betonnen constructie met 27 kamers. In iedere kamer stijgt het waterpeil met 7 centimeter. Als de vis al zigzaggend door alle kamers is gezwommen en de uitzwemopening heeft bereikt, is een hoogteverschil van een kleine 2 meter overbrugd.

Jezuïetenwaai

Aan de zuidkant van Groessen (bij de Aa) stroomde meer dan duizend jaar geleden een lus van de Rijn. De ondergrond daar is allemaal zand. In tegenstelling tot klei, spoelt dat heel makkelijk weg. Als er een hoogteverschil ontstaat in het water aan weerskanten van de dijk, stroomt het water door het zand. De dijk kan dan wegzakken. Vanwege die oude lus van de Rijn waren er juist bij het buurtschap Leuffen zoveel dijkdoorbraken.

Gedenkteken

Zeker is dat beide jongens tijdens het melken  van de koeien zijn gaan kijken naar een Duits jachtvliegtuig, dat in de buurt van de Vossendel neerstortte of een noodlanding moest maken. De jongens werden gevangen genomen door Duitse soldaten en standrechtelijk doodgeschoten. Door bemiddeling van de Groessense kapelaan Weterman gaven de Duitsers toestemming de stoffelijke overschotten te herbegraven onder de voorwaarde dat er tijdens de begrafenis geen onregelmatigheden zouden plaatsvinden. Hun herbegrafenis heeft daadwerkelijk plaatsgevonden een paar dagen na hun overlijden.

Mammoet

Het beeld is een verwijzing naar de Betuwelijn als ‘mammoetproject’ en naar de mammoetbotten die tijdens het boren van de spoortunnel zijn gevonden. De 5 meter lange en 4,70 meter hoge kolos is ontworpen en gemaakt door Joris Baudoin in opdracht van de projectorganisatie Betuweroute en ProRail. Het gevaarte weegt maar liefst 8000 kilo. Het is een geschenk aan de inwoners van de gemeente Duiven.

Gemaal Kandia

Het is het grootste gemaal in het werkgebied van het Waterschap met als doel het water op peil te houden in het binnendijkse stroomgebied van de Oude Rijn en het Netterdens Kanaal. Dat gebied beslaat een polder van 10.000 hectare; op Duits grondgebied 3700 hectare, 6300 hectare is Nederlands. Tussen 2009 en 2011 is het gemaal gerenoveerd en zijn de twee oorspronkelijke dieselmotoren vervangen door elektromotoren van 315 kW per stuk. Ook is er een post ingericht voor de bewaking van de dijken bij hoog water. Het gemaal is niet alleen belangrijk voor waterveiligheid, maar is ook belangrijk voor natuur, landbouw en wonen.