Trajektlinie

Deze spoorlijn liep van Zevenaar tot Elten parallel aan de bestaande spoorlijn omdat concurrent CME niet wilde meewerken. Van Elten naar Welle boog het spoor af, waarna de trein op een veerpont moest worden gereden om aan de overkant bij Spyck weer verder te rijden. De Altrhein (een oude Rijnarm) bij Griethausen werd met een brug gekruist. Deze brug ligt er nu nog steeds en is daarmee de oudste ijzeren spoorbrug in Duitsland. In Kleef sloot de spoorlijn aan op de lijn van de Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft (RhE) richting Keulen.                                                 

Pannerdense Kop

Dit splitsingspunt heeft zijn huidige vorm gekregen in 1798 en is zo ingericht dat 1/3 van het Rijnwater via het Pannerdensch Kanaal wordt afgevoerd en 2/3 via de Waal. Deze verdeling is sindsdien ongewijzigd gebleven. Het Pannerdensch Kanaal krijgt verderop de namen Nederrijn en Lek.

Schipperspoortje

In 1222 kreeg de graaf van Gelre toestemming van keizer  Frederik II om een tol te vestigen op het ‘Lobede’ aan de Rijn, het huidige Lobith. Naast de oorspronkelijke ‘dikke toren’ verrees begin 14e eeuw een groots kasteel. Dit zogenaamde tolhuis werd in de late Middeleeuwen het bestuurlijke en tevens culturele centrum van het strategisch belangrijke gebied rondom de splitsing van Rijn en Waal . In het rampjaar 1672 werd het kasteel volledig verwoest. Koning Lodewijk XIV koos de Rijn bij Lobith uit om het grondgebied van De Republiek der Nederlanden binnen te vallen. Het kasteel en de daarbij gelegen toren werden door de Franse soldaten in brand gestoken. Deze ramp betekende zowel het strategische als economische einde van het Tolhuis te Lobith.

Geuzenwaard

De naam van dit gebied verwijst naar de prinsgezinde troepen, de Geuzen, die in de 80-jarige oorlog hier gelegerd zijn geweest. Een dramatische tijd voor de inwoners van Lobith en omgeving. Overal plunderende, brandstichtende en moordende soldatenbendes, meestal huurlingen. Zij knapten het vuile werk op voor de heren van Holland, die in deze tijd o.a. Schenkenschans op de Spanjaarden trachten te heroveren. Lang daarvoor, in de dertiende eeuw, lag de splitsing van de Rijn en de Waal bij Lobith en was er een tolplaats, die uiteindelijk in handen was van de Hertogen van Gelre. Zij bouwden er een kasteel. Nu is daarvan alleen het Schipperspoortje nog over. Via het straatje dat er onder door loopt kan men afdalen naar de plaats waar in de 13e eeuw de oever van de Rijn zich bevond.

Salmorth

Salmorth maakt deel uit van het grensoverschrijdende natuurgebied Gelderse Poort en is een belangrijk foerageergebied voor de ganzen die hier vanuit Siberië en Noord-Scandinavië overwinteren.

Schenkenschanz

In 1586 werd de vesting door Maarten Schenk van Nydeggen aangelegd. In 1599 werd de schans door Maurits van Oranje versterkt. De vesting had een grote betekenis in het strategisch belangrijke gebied rond de splitsing van de rivieren Rijn en Waal en werd lange tijd als onneembaar gezien. Door verandering in de loop van de Rijn werd de vesting feitelijk een eiland. Nadat zij uiteindelijk in het eerste deel van de 18e eeuw door nieuwe veranderingen in de loop van de Rijn helemaal haar strategische betekenis verloor, ontwikkelde de voormalige vesting zich tot een dorp. Bij hoog water kan zo’n negentig procent van het 38 hectare grote gebied onderlopen. Een hoogwatermuur en dijk moeten bewoners in het bebouwde gedeelte tegen overstromingen beschermen.

Kunstwerk Und So Weiter

Ze heeft het speciaal voor deze locatie ontworpen. Het is een verwijzing naar oude grenspalen, waarbij de cirkelvorm op de eeuwige kringlopen van het (Rijn)water en het leven slaat: und so weiter.De uit Zeddam afkomstige Miranda Rikken, opgeleid tot beeldhouwer, woont en werkt in Emmerich.

Redoutes

Hoewel de redoutes van weleer al lang verdwenen zijn, vormen de verhalen erachter de aanzet voor de bouw van een serie nieuwe uitkijkheuvels. Op dit moment zijn vier redoutes in het Rijnstrangengebied gerealiseerd. De redoutes zijn te vinden in de Geuzenwaard, de Ossenwaard en de meest recente in de Revensweert. Deze moderne variant van de uitkijktoren, wachttoren of veldschans is ontworpen door kunstenaar Paul de Kort. Het zijn piramides van klei. Via een betonnen trap is het bordes bereikbaar; vandaar is een goed uitzicht over de omgeving.

Scheepswerf De Hoop

Na aankoop en weer verkoop van werven in Heusden en Louisiana (USA) begin deze eeuw werd in 2006 de werf De Volharding in Foxhol gekocht.

Heeft De Hoop in de loop van de geschiedenis zo’n 1500 schepen gebouwd, een aantal daarvan draagt het etiket zeer exclusief. Zo zijn de semi-sub Brion en Breuil ontworpen om grote vliegtuigonderdelen voor Airbus A380 te vervoeren. Andere tot de verbeelding sprekende voorbeelden zijn de Sea Spider, een kabel-legschip dat in 1999 door De Hoop werd gebouwd en nu eigendom is van het in Dubai gevestigde Topaz Marine en het halfafzinkbare duikplatform Amethyst, dat zowel een duikondersteuningsvaartuig als een booreiland is. Een ander alom bekend en tot de verbeelding sprekend schip dat De Hoop in 1995 bouwde, is de Henry Dunant III.​

Carvium Novum

Die economische functie werd gevonden in een geheel van recreatieve bestemmingen: een thema-speelpark, horeca en verblijfsrecreatie, ingebed in een waterrijke en natuurlijke omgeving. Reden voor een themapark vormt de ligging van het plangebied in de Gelderse Poort. Deze streek vormde 2000 jaar geleden een belangrijke plaats voor de Romeinse beschaving. Op de planlocatie stroomt de Rijn Nederland binnen en dit biedt zowel geologisch als historisch interessante aanknopingspunten om het verleden te doen herleven.

De ontwikkeling van het gebied is nog in volle gang en voorziet straks in nat natuurterrein, moerasontwikkeling, struinpaden, fiets- en wandelroutes en een recreatieve kern rondom de bestaande gebouwen, het eigenlijke Carvium Novum.