Ossenwaard

Een mooi uitgestrekt gebied waar het goed fietsen is. Een open landschap met grote agrarische bedrijven én een redoute.

Huis Aerdt

Het huis kent een roemrucht verleden met als bewoners de adelijke familie Van Hugenpoth die er in de 18e en 19e eeuw resideerde. Daarvoor werd het bewoond door de Heer Van Aerdt, een rijk en machtig man wiens invloed zelfs tot in Den Haag reikte; hij had een zetel in de Eerste Kamer. Aan het einde van de 19e eeuw verloor Huis Aerdt zijn regionale functie en kwam in bezit van de familie Van Dorth tot Medler. In Duiven is een straat naar deze familie genoemd. Na de Tweede Wereldoorlog hing het voortbestaan van Huis Aerdt aan een zijden draadje; de oorlogsschade was groot en geld voor restauratie ontbrak. In 1961 werd het pand voor het luizige bedrag van f 1,00 ‘verkocht’ aan de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen’ en werd Huis Aerdt in oude glorie hersteld.

Schipperspoortje

In 1222 kreeg de graaf van Gelre toestemming van keizer  Frederik II om een tol te vestigen op het ‘Lobede’ aan de Rijn, het huidige Lobith. Naast de oorspronkelijke ‘dikke toren’ verrees begin 14e eeuw een groots kasteel. Dit zogenaamde tolhuis werd in de late Middeleeuwen het bestuurlijke en tevens culturele centrum van het strategisch belangrijke gebied rondom de splitsing van Rijn en Waal . In het rampjaar 1672 werd het kasteel volledig verwoest. Koning Lodewijk XIV koos de Rijn bij Lobith uit om het grondgebied van De Republiek der Nederlanden binnen te vallen. Het kasteel en de daarbij gelegen toren werden door de Franse soldaten in brand gestoken. Deze ramp betekende zowel het strategische als economische einde van het Tolhuis te Lobith.

Geuzenwaard

De naam van dit gebied verwijst naar de prinsgezinde troepen, de Geuzen, die in de 80-jarige oorlog hier gelegerd zijn geweest. Een dramatische tijd voor de inwoners van Lobith en omgeving. Overal plunderende, brandstichtende en moordende soldatenbendes, meestal huurlingen. Zij knapten het vuile werk op voor de heren van Holland, die in deze tijd o.a. Schenkenschans op de Spanjaarden trachten te heroveren. Lang daarvoor, in de dertiende eeuw, lag de splitsing van de Rijn en de Waal bij Lobith en was er een tolplaats, die uiteindelijk in handen was van de Hertogen van Gelre. Zij bouwden er een kasteel. Nu is daarvan alleen het Schipperspoortje nog over. Via het straatje dat er onder door loopt kan men afdalen naar de plaats waar in de 13e eeuw de oever van de Rijn zich bevond.

Redoutes

Hoewel de redoutes van weleer al lang verdwenen zijn, vormen de verhalen erachter de aanzet voor de bouw van een serie nieuwe uitkijkheuvels. Op dit moment zijn vier redoutes in het Rijnstrangengebied gerealiseerd. De redoutes zijn te vinden in de Geuzenwaard, de Ossenwaard en de meest recente in de Revensweert. Deze moderne variant van de uitkijktoren, wachttoren of veldschans is ontworpen door kunstenaar Paul de Kort. Het zijn piramides van klei. Via een betonnen trap is het bordes bereikbaar; vandaar is een goed uitzicht over de omgeving.

Tol-kamer werd Tolkamer

De noodzaak om aan te leggen voor een bezoek aan het douanekantoor was hiermee voorbij. Het kwam er op neer dat ook de plaatselijke middenstand voorbij gevaren werd; een forse aderlating. Zelfs het cafébezoek liep aanmerkelijk terug. Telde Tolkamer voor 1993 maar liefst 13 cafés, na het afschaffen van de tolheffing bleven er slechts 5 over.

Scheepswerf De Hoop

Na aankoop en weer verkoop van werven in Heusden en Louisiana (USA) begin deze eeuw werd in 2006 de werf De Volharding in Foxhol gekocht.

Heeft De Hoop in de loop van de geschiedenis zo’n 1500 schepen gebouwd, een aantal daarvan draagt het etiket zeer exclusief. Zo zijn de semi-sub Brion en Breuil ontworpen om grote vliegtuigonderdelen voor Airbus A380 te vervoeren. Andere tot de verbeelding sprekende voorbeelden zijn de Sea Spider, een kabel-legschip dat in 1999 door De Hoop werd gebouwd en nu eigendom is van het in Dubai gevestigde Topaz Marine en het halfafzinkbare duikplatform Amethyst, dat zowel een duikondersteuningsvaartuig als een booreiland is. Een ander alom bekend en tot de verbeelding sprekend schip dat De Hoop in 1995 bouwde, is de Henry Dunant III.​

Carvium Novum

Die economische functie werd gevonden in een geheel van recreatieve bestemmingen: een thema-speelpark, horeca en verblijfsrecreatie, ingebed in een waterrijke en natuurlijke omgeving. Reden voor een themapark vormt de ligging van het plangebied in de Gelderse Poort. Deze streek vormde 2000 jaar geleden een belangrijke plaats voor de Romeinse beschaving. Op de planlocatie stroomt de Rijn Nederland binnen en dit biedt zowel geologisch als historisch interessante aanknopingspunten om het verleden te doen herleven.

De ontwikkeling van het gebied is nog in volle gang en voorziet straks in nat natuurterrein, moerasontwikkeling, struinpaden, fiets- en wandelroutes en een recreatieve kern rondom de bestaande gebouwen, het eigenlijke Carvium Novum.

Gemaal Oude Rijn

Hoewel de stoommachine sinds 1970 niet meer in werking is, was er toch behoefte de uitwateringssluis als cultuurhistorisch monument in ere te houden. Eigenaar Waterschap Rijn & IJssel en de toenmalige gemeente Rijnwaarden (nu Zevenaar) lieten het grondig restaureren. In 2016 opende het gemaal opnieuw haar deuren, zij het met een nieuwe bestemming als horecagelegenheid, expositieruimte en B&B. In de volksmond is het gemaal beter bekend als ‘Gemaal Bach’. Naar de familie die het generaties lang beheerd heeft. Het machinehuis is het museale onderdeel van het gemaal Oude Rijn.