Skip to content

Groene Rivier

Met regelmaat is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat Nederland kwetsbaar is voor overstromingen. Niet alleen vanuit zee, ook onze rivieren kunnen door de grote hoeveelheden water die ze te verwerken krijgen fors stijgen. De jaren 1993 en vooral 1995 staan ons nog helder voor de geest.

In 2000 werd met het project Ruimte voor de Rivier gestart, een nieuw uitgangspunt voor de hoogwaterbeschermingsaanpak in het rivierengebied. Naast dijkverbetering is rivierverruiming het uitgangspunt. Het resultaat is dat meer rivierwater geborgen en afgevoerd kan worden.
De Groene Rivier is een brede strook grond die evenwijdig loopt aan het Pannerdens Kanaal tot aan het gemaal Kandia. Bij een hoge waterstand wordt deze Hoogwatergeul ingezet om het water via een andere route dan de rivier af te voeren.

BRON: https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/ruimte-voor-de-rivieren

Nog meer ontdekkingen